+381 11 3248 577 info@camping.rs

Generalna skupština EFCO & HPA – Fridrihshafenu, Nemačka

1_a 2_a
Jesenja Generalna skupština održana je 23-24. oktobra 2007. godine u Fridriechshafenu na Bodenskom jezeru, u Nemačkoj. Skupština je okupila predstavnike iz 15 evropskih zemalja – Portugal, Belgija, Švedska, Španija, Luksemburg, Francuska, Velika Britanija, Irska, Nemačka, Norveška, Austrija, Srbija, Danska, Letonija i Bosna i Hercegovina (kao posmatrač).

Na dvodnevnoj Skupštini kojoj je prisustvovao i predstavnik Kamping asocijacije Srbije (KAS) diskutovalo se o sledeæim temama:

• Poslovna sezona 2007. godine
• Pitanja lobiranja u evropskim institucijama
• Evropski standardi
• Iskustva na primeru najboljih

Poslovna sezona 2007. Kada je reè o rezultatima poslovne sezone iz 2007. godine, na primeru svih prisutnih zemalja èlanica zakljuèeno je da je zabeležen blagi pad prometa u kamping industriji, ali uzimajući u obzir loše vremenske prilike koje su vladale širom Evrope u protekloj godini, ovaj pad je bio zapravo manji nego što se oèekivalo. Ostaje da se vidi kakve dugotrajne posledice je moguće oèekivati u 2008. i godinama koje slede. Relativno smanjenje prometa još jednom je pokazalo koliko je u kamping privredi znaèajno biti inovativan i svestan moguænosti da se privuku posetioci iz drugih evropskih zemalja. Drugi važan zakljuèak je ukazao na moguću ekonomsku recesiju.
Pitanja lobiranja u evropskim institucijama EFOC & HPA pokusava da svojim aktivnostima uspostavi mogucnost da utice na donosenje odluka u vezi regulativa koje se odnose na razvoj ove znacajne industrije u zemljama EU. Predstavnik federacije u Briselu pokusava da prati predloge i donosenja zakona iz ove oblasti na nivou EU jer to u kratkom vremenskom roku dolazi do svake zemlje clanice u vidu usaglasavanja regulativa.

Evropski standardi. EFCO&HPA je u protekloj godini uèestvovao u radu razlièitih komisija za standardizaciju, kako na nivou Evrope (CEN) tako i na internacionalnom nivou (ISO). Ova èinjenica je omoguæila da EFCO&HPA bude ravnopravni èlan radnih grupa koje formiraju standarde ukljuèujuæi sektor kamping privrede. Meðu tim standardima istièu se: dizajn (igled) bazena za kupanje, rad bazena za kupanje, turistièki simboli, elektrièna oprema u kampovima, pristup kampovima i sl. EFCO&HPA æe nastaviti da veoma aktivno uèestvuje u razvoju ovih standarda i radi sve što može u cilju zaštite interesa kamping sektora i njegovih potrošača.
Iskustva na primeru najboljih.
Predstavnici EFCO&HPA su imali priliku da se tokom Generalne skupštine upoznaju sa idejom ECOCAMPING-a, asocijacije koja se bavi konsaltingom i primenom najsavremenijih rešenja iz oblasti unapreðenja zaštite životne sredine, sigurnosti, kvaliteta i usavršavanja zaposlenih u kamp sektoru. (www.ecocamping.net)
Oni su takodje posetili kamp CAP Rotach u Friedrichshafenu (http://www.cap-rotach.de), koji ima odličnu inicijativu – zapošljavanje osoba sa invaliditetom kao i specijalizovano pružanje usluga ovoj kategoriji stanovništva. Ceo prostor parka je uređen ’’bez barijera’’, omoguæavajući lak pristup svima od kampa, preko restorana do mesta za sastajanje.

OVAJ PROJEKAT PREDSTAVLJA ZA KAS VEOMA ZNAČAJAN POKAZATELJ PRAVCA U KOME SE MOŽE OSTVARITI RAZVOJ KAMPINGA U SRBIJI U VEOMA KRATKOM VREMENSKOM INTERVALU. POTREBNO JE OBEZBEDITI KAMPOVE KOJI ĆE IMATI SVOJE SPECIFIČNOSTI I BIĆE USMERENI KA CILJNIM GRUPAMA KOJE UKLJUČUJU I ONE SA SPECIJALNIM POTREBAMA.

Druga poseta organizovana kao prateæi program Skupštine, bila je poseta kampu  Wirthshof (http://www.camping-wirthshof.de), koji posebno impresionira najvišim nivoom usluga (5 zvezdica) i nedavno renoviranim sanitarnim kompleksima. Oba kampa, CAP Rotach i Wirthshof, su vec deo programa Ecocamping-a. Na samom kraju Skupštine najavljeni su sledeci EFCO&HPA dogadjaji u 2008. godini: prolećna Generalna skupština – 13. i 14. marta 2008. godine u Londonu, i jesenja Generalna skupština – 25 i 26. septembra 2008. godine u Zadru, Hrvatska.
Na prolecnoj Generalnoj skupštini u Londonu, Kamping asocijacija Srbije će se kandidovati za organizaciju Generalne skupštine EFCO&HPA koja treba da se održi u martu 2009. godine. Ovaj dogadjaj će sigurno doneti našoj zemlji bolji imidž i bolje je pozicionirati na evropskoj mapi kamping industrije!

0 Comments